FORMULARZ REKLAMACYJNY

FEIDAL Polska na bieżąco monitoruje procesy produkcji i magazynowania asortymentu znajdującego się w ofercie FEIDAL. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Działem Kontroli Jakości FEIDAL odpowiedzialnym za obsługę zgłaszanych reklamacji (reklamacje@feidal.pl). Aby usprawnić proces oceny zgłoszonych zastrzeżeń, prosimy o zapoznanie się z procedurą reklamacyjną oraz o wypełnienie poniżej załączonego Formularza Reklamacyjnego PDF.

Procedura reklamacyjna:

  1. Zgłoszenie reklamacyjne przyjmowane jest w formie pisemnej, wypełnione na Formularzu Reklamacyjnym (do pobrania poniżej).
  2. Czas na rozpatrzenie reklamacji przez producenta to 14 dni od daty wpłynięcia Formularza Reklamacyjnego w przypadku osób indywidualnych (B2C) lub prowadzących działalność gospodarczą niezwiązaną z branżą farb lub wykończeniową.
  3. Zgłoszenie będzie rozpatrywane, gdy Klient przedstawi dokumenty potwierdzające, że reklamowany towar jest produkcji FEIDAL Polska Sp. z o. o. tj.: faktury zakupowe, nr partii i data produkcji oraz gdy towar został zakupiony bezpośrednio u producenta. W przypadku, gdy Klient nabył produkt w innym kanale dystrybucji, jest on zobligowany do zgłoszenia reklamacji w miejscu zakupu.
  4. Należy zaznaczyć czy Reklamujący jest podmiotem gospodarczym, czy klientem indywidualnym, ponieważ od tego zależy czy zastosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego czy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  5. Jeśli to konieczne, przedstawiciel firmy FEIDAL (Doradca Techniczno-Handlowy lub przedstawiciel laboratorium) dokona wizji lokalnej na inwestycji, gdzie reklamowany jest towar. Wynikiem takiej wizji będzie wykonanie dokumentacji zdjęciowej i ewentualnie pobranie próbek do przebadania w siedzibie firmy. Zebrane dane oraz dokładny opis wady opisany w formularzu reklamacyjnym pozwolą z większą precyzją określić przyczyny wady.
  6. Należy określić jasno żądania reklamacyjne – czy zadośćuczynienie w towarze, ilość i inne parametry towaru.
  7. Formularz reklamacyjny oraz całą zebraną dokumentację (faktury zakupowe, zdjęcia, próbki) należy dostarczyć do siedziby firmy FEIDAL Polska.
  8. W przypadku uznania reklamacji, Dział Reklamacji przekazuje niezwłocznie zlecenie produkcyjne wg żądań reklamacyjnych.
  9. W przypadku decyzji odmownej, odpowiedź reklamacyjną wysyła się pocztą elektroniczną (jeśli jest taka możliwość) oraz pocztą konwencjonalną za potwierdzeniem wysłania, najpóźniej w 14 dniu od przyjęcia reklamacji (data na formularzu reklamacyjnym).